ចម្លែកនិង អាថ៌កំបាំងមែន! នារីស្រស់ស្អាតម្នាក់ ចូលផ្សារអូរឬស្សី ទិញលីអូតែមួយភ្លែតសោះ បាត់ឈឹង រកលែងឃើញ តេទូរស័ព្ទក៏មិនចូលទៀត…

យោងទៅតាមគណនីហ្វេសប៊ុកដែលមានឈ្មោះថា Leakhena Kreal បានអោយដឹងថា៖ ខ្ញុំបានបាត់ក្មួយស្រី នៅផ្សារអូរឬស្សី ឈ្មោះស្រីរ័ត្ន ហៅពេជ្រ មុនបាត់ប្តីគាត់បានជូនគាត់មកផ្សារអូរឬស្សី គាត់អោយប្តីគាត់ចាំក្នុងទ្បាន ហើយគាត់ប្រាប់ថាចូលផ្សារទ្បៅតឿចូលទិញលីអូ អាវទ្រទាប់តែមួយភ្លែតទេ ចាំរហូត យូរទៅៗចេះតែបាត់មិនឃើញ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តេទៅទូរស័ព្ទក៍មិនចូល បិតទូរស័ព្ទចោលទាំង៣ប្រព័ន្ធរហូតមកដល់ឥលូវនៅតែរកមិនឃើញទៀត បើបងប្អូនណាបានឃើញរូបដែលបានបង្ហោះនេះកុំភ្លេចទាក់ទងមកពួកខ្ញុំផង សូមអរគុណ012 544 700 010 777 833 089 555 172 089 555 392 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

. . . http://www.cambodiawikinews.com/wp-content/uploads/2020/06/៣-40-768x768.jpg 768w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" />

Leave a Reply