ព្រឹកមិញនេះ ធនាគារជាតិកម្ពុជា បើកកិច្ចប្រជុំផ្អាកទទួលលុយដុល្លារ ប្រភេទ ១ ដុល្លារ ២ ដុល្លារ ៥ ដុល្លារ

តាមលិខិតសំណើរអញ្ជើញមួយរបស់ធនាគារជាតិផ្ញើទៅកាន់ អគ្គនាយក ឬ ហិរញញ្ញិក ១ រូប ដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីប្រជុំ សម្ដីពីការផ្អាកការទទួលយកប្រកាសយកក្រដាសប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកប្រភេទ ១ ដុល្លារ ២ ដុល្លារ និង ៥ ដុល្លារ ។

កិច្ចប្រជុំនេះបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង ៩ ព្រឹក នៅសាលប្រជុំស្ទឹងបរិបូរណ៍ ធានាគារជាតិនៃកម្ពុជា អគារសែនសុខ ។

Leave a Reply