ពិតជាលោកគំរូល្អមែន! លោកសង្ឃ មួយអង្គ បានទិញដីហើយនឹងសង់ផ្ទះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រចំនួន២០០០០ខ្នង នៅឯប្រទេស…

ហ្វេសប៊ុក៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នេះបើហោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកដែលមានឈ្មោះថា កូន ខ្លាតូច ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលបានសរសេររៀបរាប់ថា៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​«#លោកនៅប្រទេសភូមាលោកអត់ចំណាយពេលលេងឆាតនាំតែខូចឈ្មោះលោកទេ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពិតជាលោកគំរូល្អណាស់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​#ប្រទេសភូមា៖ លោកសង្ឃ មួយអង្គនៅប្រទេសភូមា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បានទិញដីហើយនឹងសង់ផ្ទះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រចំនួន២០០០០ខ្នង ។


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលធ្វើម៉ូតដូចៗគ្នា ហើយលាបពណ៍ដូចគ្នា ហើយនឹងមានប្រពន័្ធភ្លើងរួចស្រេចទៀតផង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោកពិតជាមានចិត្តមេត្តាករុណាណាស់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សន្សំលុយបានលើកផ្ទះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រកុំអោយបាក់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហើយធ្វើម៉ូតស្អាតទៀត ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សូមលោកមួយចំនួនមើលគំរូតាមលោកសង្ឃប្រទេសភូមារផង. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សាធុកៗ មិនដែលមានទេនៅលើកលោកនេះ. (05/04/2020)» ៕ មានរូបភាពខាងក្រោមច្រើន៖

Leave a Reply